Infrastruktura

 

INTELIGENTNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

 • poprawa jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej,
 • rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w systemie energetycznym oraz możliwości magazynowania energii

 

Sieci inteligentne pozwalają na lepsze zarządzanie pracą źródeł rozproszonych, tworzenie potencjału dla rozwoju elektromobilności, ograniczanie strat w przesyle, podniesienie niezawodności przesyłu i dystrybucji przy zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego oraz tworzenie bodźców do oszczędzania energii elektrycznej.

 

Cele:

 • Inwestycje w infrastrukturę energetyczną
 • Rozbudowa systemu magazynowania energii
 • Rozwój systemów dystrybucyjnych (lokalne stacje gazu ziemnego)
 • Rozwój sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych
 • Rozwijanie inteligentnych systemów w energetyce
 • Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej energetyki

 

PROMOWANIE PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

 • poprawa efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi
 • stosowanie procesów produkcyjnych, które redukują wykorzystanie zasobów

 

Istnieje potrzeba dalszego rozwijania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami wynikającą z tzw. Ramowej dyrektywy w sprawie odpadów, która nakłada na państwa członkowskie m.in. obowiązek zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Ponadto, Polska zobowiązana jest do wypełnienia założeń dyrektywy w sprawie składowania odpadów.

Funkcjonowanie prawidłowego systemu gospodarki odpadami ma istotny wpływ na efektywne wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zakładającej powtórny obrót materii bez korzystania lub ze znacznym jej zmniejszeniem ze źródeł pierwotnych.

Cele:

 • Inwestycje w kierunku wzmacniania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości
 • Efektywne gospodarowanie zasobami: naprawy oraz recykling
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów żywnościowych

 

GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA

 • poprawa efektywności gospodarowania wodą pitną i ściekami komunalnymi

 

Priorytetem będzie wspieranie działań związanych zarówno z budową nowej jak i przebudową i remontem istniejącej infrastruktury. Inwestycje powinny prowadzić do zwiększenia dostępności usług związanych z oczyszczaniem ścieków z zastosowaniem nowoczesnych i zarazem energooszczędnych technologii (w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii – jednak wyłącznie jako element uzupełniający projektów), zapewniających wymaganą jakość oczyszczanych ścieków. We wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe zostaną zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego (w tym efektywności energetycznej i użycia energii ze źródeł odnawialnych) jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków (w szczególności zielona i niebieska infrastruktura).

 

Cele:

 • Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 • Poprawa zarządzania wodą m.in. w celu powtórnego wykorzystywania wody
 • Rozwój systemów ujęć, uzdatniania, dostawy i magazynowania wody