Klimat

PROMOWANIE PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU

 • wzrost zdolności retencyjnej (również naturalnej), w tym małej retencji,
 • rozwój systemów monitorowania i ostrzegania przed nadzwyczajnymi stanami pogodowymi,
 • odpowiednie przygotowanie służb publicznych, które zarządzają kryzysem w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych stanów pogodowych

 

Zmiany klimatyczne wymuszają przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć mających na celu minimalizację negatywnych skutków tych zmian i ich oddziaływania na gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo. Będą to działania dotyczące m.in. adaptacji obszarów miejskich do zmian klimatu, zwiększenia naturalnej retencji, renaturyzacji cieków wodnych i obszarów zależnych od wód, infrastruktury służącej zmniejszaniu skutków oraz zapobieganiu zjawiskom powodzi i suszy, systemów monitoringu, prognozowania i ratownictwa, opracowania dokumentów strategicznych i planistycznych oraz edukacji.

 

Cele:

 • Wspieranie retencjonowania (magazynowania) wody, w tym małej retencji
 • Rozwój potencjału służb publicznych – rozwój monitoringu, systemów prognozowania i ostrzegania przed stanami nadzwyczajnymi oraz systemów ratownictwa, w tym doposażenie służb ratowniczych
 • Opracowanie i wprowadzanie planów adaptacji do zmian klimatu
 • Dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych stanów pogodowych

 

PROMOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

 • obniżenie zużywanej ilości energii w sektorze mieszkalnictwa i przedsiębiorstw,
 • spadek emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2).

 

Efektywność energetyczna jest jednym z podstawowych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, który swoim zasięgiem powinien obejmować różne typy podmiotów, w tym m.in. różnej wielkości przedsiębiorstwa w sektorze energetyki, a także w sektorach przemysłu i usług oraz gospodarstwa domowe i instytucje publiczne. Dalsza poprawa efektywności energetycznej ma kluczowe znaczenie dla zmniejszania popytu na energię, w tym ciepło i tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Cele:

 • Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, budynków mieszkalnych i publicznych
 • Budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła
 • Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych
 • Promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)